ဆက်သွယ်ရန်

ဆက်သွယ်ရန်

ကုမ္ပဏီနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီး သိလိုသော အချက်အလက်များကို ပေးပို့မေးမြန်းရန်

ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်

+9512309270, +9512309272

info@gsbattery-mm.com

ကွက်အမှတ် BC-6၊ စက်မှုဇုန် (ခ)၊ သီလဝါ အထူးစီးပွားရေးဇုန်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်။