အလုပ်အကိုင်

GS Myanmar ၏ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ

ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့တွင် အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေနဲပါဝင်လိုက်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၊ မတူကွဲပြားမှုနှင့် ထူးချွန်မှုအတွက် စိတ်အားထက်သန်မှုဖြင့် တွန်းအားပေးထားသည်။ ကျွန်တော်တို့နှင့်အတူ အကျိုးရှိသော အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၏ ဖြစ်နိုင်ခြေများကို စူးစမ်းလိုက်ပါ။

Job Responsibilities

 • Account Closing & Financial Analysis & Assets Record and Management & Inventory counting and management.
 • Product Cost Analysis ( not yet prepare by self )
 • Company Budgeting.
 • Daily check transaction for Navi
 • Report monthly Financial statement to management ( not yet prepare by self )
 • Checking document for all bank payment.
 • Preparing of tax invoice for commercial tax ( Form 31 ).
 • Quarterly report CT to SEZ.
 • Checking 0vertime and submit for monthly salary.
 • Prepare for Custom process ( Import ).
 • Act hot to assign by management

Job Requirements

 • Bachelor degree in Economics. ( B.com )
 • ACCA ( Finish until Part Ⅱ at least ) or
 • CPA ( Finish until Part Ⅱ ) or
 • LCCI ( Finish until Level3 ( Cost & Management )
 • Must be have knowledge about accounting software, not MYOB but ERP.
 • ( Please provide us the score of Grades at the university. )
 • Need to communicate in English well.
 • More prefer in Japanese or Thai is a plus.
 • At least (5) years and more working experiences in relevant fields, especially in Manufacturing.

Submit Your CV

Job Responsibilities

 • Preparing by bank payment of SMBC and MUFG
 • Assets Record and Management.
 • Inventory Counting by monthly.
 • To key in Navision system, for all the Transaction
 • To put daily cash Transaction and checking cash denomination.
 • Act hot to assign by management.

Job Requirements

 • Bachelor degree in Economics. ( B.com ) or BA ( Eco )
 • LCCI (Finish until Level3 ( Cost & Management )
 • More prefer have knowledge about accounting software, not MYOB but ERP.
 • ( Please provide us the score of Grades at the university. )
 • Need to communicate in English well.
 • More prefer in Japanese or Thai is a plus.
 • At least ( 2 ) years and more working experiences in relevant fields, especially in Manufacturing.

Submit Your CV

Job Responsibilities

 • Administration and manage of IT system, network, PABX and storage.
 • Administration of window server, ADDS, DHCP, file Server which hosted on VMware Hypervisor.
 • Maintain Office Network reliability and securely establish connection.
 • Administrator and set up Firewall policies to make End-Points secured via Fortigate and KES.
 • Daily IT software troubleshooting and support End-Users’ problems.
 • Database maintenance for NAV Resource Planning system.
 • Administration of O365 suite including Exchange, ADSync, Onedrive.
 • Set up and repair IT hardware such as Desktop PC, Cabling for PABX, UPS, Projector,Printers & Fax.
 • Managing IT related assets, documentation, budget planning and subscription of O365.
 • Vendor relation with IT Infra products & services.

Job Requirements

 • Any Graduate.
 • More prefer Certificate/ Diploma in Computer or Information Technology field.
 • ( Please provide us the score of Grades at the university. )
 • Need to communicate in English well.
 • More prefer in Japanese or Thai is a plus.
 • At least ( 3 ) years and more working experiences in relevant fields.

Submit Your CV

Job Responsibilities

Responsible for three functions :

 • Human Resources tasks.
 • Human Resources tasks.
 • Environment, health and safety tasks.

Other Related Topics :

 • Company Regulations as conforming to Myanmar Laws.
 • Employee Contracts as conforming to Myanmar Laws.
 • Budget Creation/Management
 • KPI Knowledge
 • ISO 9000,ISO1400,5S System Knowledge
 • MS Offices Softwares Knowledge (Word, Excel, Powerpoint and Outlook etc.)
 • Day-to-Day Operation Functions
 • Act hot to assign by management

Job Requirements

 • Any Graduate.
 • More prefer in MBA ( or )
 • Diploma in HRM, Diploma in HRD ( or ) Diploma in Business Administration ( or ) Administration Management.
 • Must be have knowledge about HR software or HRIS.
 • ( Please provide us the score of Grades at the university. )
 • Need to communicate in English well.
 • More prefer in Japanese or Thai is a plus.
 • At least (5) years and more working experiences in relevant fields, especially in Manufacturing.

Submit Your CV

Job Responsibilities

 • Responsible for all related activities in human resources and recruitment process.
 • Coordinate with all related departments to create organisation structure and human resources requirement.
 • Transfer all requirements into company recruitment and development plan plus all related documents such as job description,
 • Work contract and staff profile.
 • P/D/C/A all recruitment processes and activities including posting jobs opportunity, application, interviewing and contracting.
 • P/D/C/A all control and improvement processes and activities including time attendance, training and performance appraisal.
 • Participate in all company communication and labor affairs.
 • Support for Human Resource & Salary Management.
 • Other jobs assigned by Manager.

Job Requirements

 • Any Graduate.
 • More prefer in Diploma in HRM (or)
 • HRM Certificate.
 • More prefer have knowledge about HR software or HRIS.
 • (Please provide us the score of Grades at the university.)
 • Need to communicate in English well.
 • More prefer in Japanese or Thai is a plus.
 • Basic MS Office Programs.
 • At least (2) years and more working experiences in relevant fields, especially in Manufacturing.

Submit Your CV

Job Responsibilities

 • Implementing of Safety management System
 • Monitoring of Factory Acid Mixing and Production Area
 • Prepare and Report Environmental for MJTD
 • Corporation with IEE report
 • Monitoring and check for Environmental
 • Prepare signage and warning sign
 • Prepare chemical waste handling and treatment system
 • Operation of Waste Water Treatment and Water Treatment system.
 • Other job assigned by Manager.

Job Requirements

 • Any Graduate.
 • More prefer in Certificate of Safety Management and
 • Certificate in HRM (or) Administration Management.
 • ( Please provide us the score of Grades at the university. )
 • Need to communicate in English well.
 • More prefer in Japanese or Thai is a plus.
 • Basic MS Office Programs.
 • At least ( 2 ) years and more working experiences in relevant fields, especially in Manufacturing.

Submit Your CV

Job Responsibilities

 • Primarily assists the sale team, focusing mostly on managing schedules and the distribution of any sales documentation.
 • Prepares and then follows up on any sales quotations made for clients, negotiating terms with the client at a cost best suited for them.
 • Must be able to efficiently respond to any online or telephone quires in a calm and friendly manner.
 • Must liaise between other departments and the client to provide the service most suitable to the clent's needs, cost and time restraints.
 • Must also be able to work closely with the Sales team to assess the progress of the department and develop Sale strategy accordingly.
 • May also be required to procedure reports on progress within the department and outline any developed strategies to improve.
 • May be responsible for overseeing any supercharges and evaluating any alterations to both external and internal staff.

Job Requirements

 • Any Graduate.
 • More prefer in Certificate or Diploma in Sale & Marketing
 • (Please provide us the score of Grades at the university.)
 • Need to communicate in English well.
 • More prefer in Japanese or Thai is a plus.
 • Basic MS Office Programs.
 • Good communication Skill and Sale & Business development Skill.
 • Good personailty.
 • At least ( 2 ) years and more working experiences in relevant fields, especially distribution Channel

Submit Your CV

Job Responsibilities

 • Manage and Control all activities in the production planning and control department with targets and KPIs.
 • Coordinate with all related departments to create production and delivery plan.
 • P/D/C/A production and delivery plan to meet targets.
 • Responsible for raw materials planning and purchasing activities.
 • Responsible for inventory control process of raw materials, finished products and other items.
 • Prepare and control the department budget.
 • Control the staffs to follow all procedures and work instructions.
 • Control the staffs to follow all company and safety regulations.
 • Prepare and propose the necessary trainings for the staffs to improve working, quality, and safety knowledges and skills.
 • Other jobs assigned by Management.

Job Requirements

 • Any Graduate.
 • Must be have ISO 9000 / 14000 System Knowledge.
 • ( Please provide us the score of Grades at the university. )
 • Need to communicate in English well.
 • More prefer in Japanese or Thai is a plus.
 • Must be have knowledge about software, ERP, MS Office Programs.
 • Good communication Skill
 • Good personailty.
 • At least (3) years and more working experiences in relevant fields.

Submit Your CV

Job Responsibilities

 • Responsible for all of raw materials and general items purchasing processes and related activities.
 • Coordinate with all related departments to summarize the requirement of products and services then transfer, those requirements into the purchasing requisition documents and push through the approval process.
 • Coordinate with vendors and suppliers to get the information of the required products or services together with making the comparison of cost and benefits.
 • P/D/C/A of Purchasing plan of all items following the target / KPIs.
 • Handle the vendor audit and development plus preparing approved vendor list.
 • Coordinate with related parties to create the cost-reduction plan and P/D/C/A to get the expected results.
 • All of the import procedures.
 • Other jobs assigned by Manager.

Job Requirements

 • Any Graduate.
 • More prefer in Certificate/ Diploma in Administration or Office Management.
 • Must be have Knowledge in logistics and procuremet .
 • ( Please provide us the score of Grades at the university. )
 • Need to communicate in English well.
 • More prefer in Japanese or Thai is a plus.
 • Must be have knowledge about software, ERP, MS Office Programs.
 • At least (3) years and more working experiences in relevant fields.

Submit Your CV

Job Responsibilities

 • Prepare the Monthly Production schedule.
 • Raw Material Checking.
 • Physical Inventory Checking.
 • Checking the Matierial Consumption and control not to occur over usage.
 • Review the Bill of materials.
 • Review the forecast received from Sale Department.
 • Check and monitor the daily production output.
 • Propare the delivery arrangement schedule for customer.
 • Control the 5S system in Department.
 • P/D/C/A for production and delivery process.

Job Requirements

 • BE (Mechnical) or BE (Electrical)
 • More prefer in Certificate/ Diploma in Engineering.
 • Must be have Knowledge in Production planning & Control process.
 • (Please provide us the score of Grades at the university.)
 • Need to communicate in English well.
 • More prefer in Japanese or Thai is a plus.
 • Must be have knowledge about software, ERP, MS Office Programs.
 • At least (3) years and more working experiences in relevant fields.

Submit Your CV

Job Responsibilities

 • Raw Material Checking.
 • Physical Inventory Checking.
 • Communicate with the Sale department and prepare delivery to customer.
 • Arrange and manage the required materials and accessories for Production Department.
 • Communicate with the Logistics company and handle the imcoming shipments.
 • Update and checking the stock Movement of the warehouse.
 • Prepare the Monthly Inventory Report.
 • Control the FIFO system for the stock movements.
 • Control the warehouse 5S system.
 • Supervise the Warehouse Staff and assign the daily works.
 • Other job assigned by relevant HOD.

Job Requirements

 • Raw Material Checking.
 • Physical Inventory Checking.
 • Communicate with the Sale department and prepare delivery to customer.
 • Arrange and manage the required materials and accessories for Production Department.
 • Communicate with the Logistics company and handle the imcoming shipments.
 • Update and checking the stock Movement of the warehouse.
 • Prepare the Monthly Inventory Report.
 • Control the FIFO system for the stock movements.
 • Control the warehouse 5S system.
 • Supervise the Warehouse Staff and assign the daily works.
 • Other job assigned by relevant HOD.

Submit Your CV

Job Responsibilities

 • Raw Material Checking.
 • Physical Inventory Checking.
 • Assist to Production Department.
 • Follow the warehouse 5S system.
 • Prepare the delivery to the customer.
 • Daily Forklift Inspection.
 • Control the FIFO system for the stock movement.

Job Requirements

 • Basic Education High standard passed (or) Any Graduate
 • Must be have Forklift Licenses and Certificate also.
 • ( Please provide us the score of Grades at the university. )
 • Need to communicate in English basily.
 • More prefer in Japanese or Thai is a plus.
 • Must be have knowledge in Basic MS Office Programs
 • Must be have Knowledge in Inventory counting process..
 • At least (3) years and more working experiences in relevant fields.

Submit Your CV

Job Responsibilities

 • Raw Material Checking.
 • Physical Inventory Checking.
 • Communicate with the Sale department and prepare delivery to customer.
 • Arrange and manage the required materials and accessories for Production Department.
 • Communicate with the Logistics company and handle the imcoming shipments.
 • Update and checking the stock Movement of the warehouse.
 • Prepare the Monthly Inventory Report.
 • Control the FIFO system for the stock movements.
 • Control the warehouse 5S system.
 • Other job assigned by relevant HOD.
 • Daily Forklift Inspection.

Job Requirements

 • Any Graduate
 • More prefer in Certificate/ Diploma in Supply Chain Management.
 • Must be have Knowledge in Inventory counting process.
 • ( Please provide us the score of Grades at the university. )
 • Need to communicate in English well.
 • More prefer in Japanese or Thai is a plus.
 • Must be have knowledge about software, ERP, MS Office Programs.
 • Must be have Forklift Licenses and Certificate also.
 • (Please provide us the score of Grades at the university.)
 • Must be have knowledge in Basic MS Office Programs
 • Must be have Knowledge in Inventory counting process..
 • At least (3) years and more working experiences in relevant fields.

Submit Your CV

Job Responsibilities

 • Provide the production process.
 • Need to control the mechine down time.
 • Manage and Control all activities in battery charging process with KPIs.
 • Coordinate with production planning and control department to create production plan.
 • P/D/C/A all production plans to meet the targets / KPIs.
 • Prepare and propose the production reports to the management.
 • Prepare and control the department budget.
 • Control the staffs to follow all procedures and work instructions.
 • Control the staffs to follow all company and safety regulations.
 • Prepare and propose the necessary trainings for the staffs to improve working, quality, and safety knowledges and skills.
 • Other jobs assigned by Management.

Job Requirements

 • BE (Electrical) or BE (Mechnical)
 • More prefer Diploma in Engineering
 • Must be have ISO 9000 / 14000 System Knowledge. (Please provide us the score of Grades at the university.)
 • Need to communicate in English well.
 • More prefer in Japanese or Thai is a plus.
 • Must be have knowledge about software, ERP, MS Office Programs.
 • Good communication Skill
 • Good personailty.
 • At least (3) years and more working experiences in relevant fields.

Submit Your CV

Job Responsibilities

 • Acid Mixing.
 • Acid Filling.
 • Battery Charging.
 • Acid Level Checking.
 • Acid Level Adjusting.
 • Vend plug Cightenaing
 • Pole polishing
 • HRD Machine
 • Sticker and labeling
 • Final Inspection.
 • Packing Machine
 • Palledzing.
 • Cleaning Mechine and workplace area.
 • Other Jobs assigned by Manager.

Job Requirements

 • High Education Level (or) above
 • Good healthy, hard working and willingness to learn.
 • Positive thinking, good behavior and attitude.
 • Good personailty and obey company descipline.
 • At least (1) years and more working experiences in relevant fields.

Submit Your CV

Job Responsibilities

 • Check for specific quality before Acid Filling (Specific Gravity (Sp, gr) 1.225).
 • Check for battery model and quantities and apperances.
 • Monitor and check on acid filling (meet with standard or not)
 • Check for acid strength when battery charging (Specific Gravity (Sp, gr) 1.285)
 • Check for acid level. (meet with standard or not)
 • Check for battery type and vend plus after issued. (meet with standard or not)
 • Check for PH7 Level at battery cover after issued from washing mechine
 • Check for battery charging code after HRD ( High Rate Discharge ).
 • Check for battery with code, Label and apperance after finished good.
 • Check for battery model and box before packing mechine.
 • Check for final inspection on battery packaging after issue packing mechine.
 • Check for quantity and battery model when palledzing.

Job Requirements

 • Must be have the graduated or Diploma in Engineering.
 • Good healthy, hard working and willingness to learn.
 • Positive thinking, good behavior and attitude.
 • Good personailty and obey company descipline.
 • At least ( 1 ) years and more working experiences in relevant fields.

Submit Your CV

Job Responsibilities

 • Responsible for technical matters of all production processes and related facilities.
 • P/D/C/A of process design and improvement for better efficiency.
 • P/D/C/A of facility design and layout in the production process.
 • Analyze, corection and follow up technical problems in production process.
 • Prepare and control the department budget.
 • Support all related training to improve employees knowledge and skills.
 • Prepare and propose all engineering reports to management.
 • Control the people in the department to follow all procedures and work instructions.
 • Control the people in the department to follow company and safety regulations.
 • Other jobs assigned by Management.

Job Requirements

 • BE ( Electrical ) or BE ( Mechnical )
 • More prefer Diploma in Engineering
 • Must be have ISO 9000 / 14000 System Knowledge.
 • (Please provide us the score of Grades at the university.)
 • Need to communicate in English well.
 • More prefer in Japanese or Thai is a plus.
 • Must be have knowledge about software, ERP, MS Office Programs.
 • Good communication Skill
 • Good personailty.
 • At least ( 3 ) years and more working experiences in relevant fields.

Submit Your CV

Job Responsibilities

 • Monitoring the electrical and machine equipment.
 • Prepare maintenance plan schedule and maintain equipment with standard preventive maintenance procedure.
 • Monitoring the preventive maintenance daily, weekly and monthly for production machine and other equipment.
 • Control the operator in the department to follow machine and safety regulations.
 • Monitoring Sp, gr of H2SO4, Charging volt & omp for during the charge batteries.
 • Make sure spare part collection list and it need to purchase.
 • Receiving claim battery procedure.
 • Additional install for other equipments.
 • Other jobs assigned by Manager.

Job Requirements

 • BE ( Electrical ) or BE ( Mechnical )
 • More prefer Diploma in Engineering
 • Must be have ISO 9000 / 14000 System Knowledge.
 • ( Please provide us the score of Grades at the university. )
 • Need to communicate in English well.
 • More prefer in Japanese or Thai is a plus.
 • Must be have knowledge about software, ERP, MS Office Programs.
 • Good communication Skill
 • Good personailty.
 • At least ( 3 ) years and more working experiences in relevant fields.

Submit Your CV

Job Responsibilities

 • Responsible for all activities related to production process and facilities such as designing, installing, follwing up, problems analysing, correction and improving to achieve the highest efficiency.
 • Prepare and propose all related documents and reports to the management.
 • Coordinate with related departments to P/D/C/A production process installation or improvement plan.
 • Check to safety protection for operators in production line.
 • Other jobs assigned by Manager.

Job Requirements

 • BE ( Electrical ) or BE ( Mechnical )
 • More prefer Diploma in Engineering
 • Must be have ISO 9000 / 14000 System Knowledge.
 • Must be familar with PLC.
 • ( Please provide us the score of Grades at the university. )
 • Need to communicate in English well.
 • More prefer in Japanese or Thai is a plus.
 • Must be have knowledge about software, ERP, MS Office Programs.
 • Good communication Skill
 • Good personailty.
 • At least ( 3 ) years and more working experiences in relevant fields.

Submit Your CV

Job Responsibilities

 • Preparation Work Inspection, check sheet, check list for concern working process.
 • Analysis for receving pure acid.
 • Daily analysis for mixed acid ( Specific Gravity ( Sp, gr ) - 1.350, 1.280, 1.225 )
 • Chemical prepairation for analysis.
 • Weekly Analysis for Dionized ( DI ) water.
 • Reciving claim battery. ( Sp,gr measuring, Temperature measuring, Taking battery information )
 • HRD ( High Rate Discharge ) testing.
 • Charging for claim battery.
 • Ordering requirement items for department by using NAVI world software.
 • Quality control and corrective actions.
 • Other jobs assigned by Manager.

Job Requirements

 • BE ( Electrical ) or BE ( Mechnical )
 • More prefer Diploma in Engineering ( or ) Computer Science.
 • Must be have ISO 9000 / 14000 System Knowledge.
 • Must be have knowledge in Quality Assurance ( QA ).
 • ( Please provide us the score of Grades at the university. )
 • Need to communicate in English well.
 • More prefer in Japanese or Thai is a plus.
 • Must be have knowledge about software, ERP, MS Office Programs.
 • Good communication Skill
 • Good personailty.
 • At least ( 3 ) years and more working experiences in relevant fields.

Submit Your CV

ဝန်ထမ်းအကျိုးခံစားခွင့်များ

အခြားအကျိုးခံစားခွင့်များကို အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

 • နေ့လည်စာ
 • ဝန်ထမ်းကြိုပို့ယာဥ်
 • ယူနီဖောင်း
 • အဖွဲ့လိုက် အသက်အာမခံ
 • ဆေးစစ်ခြင်း
 • နှစ်စဉ်ဆုကြေးငွေ
 • လစာတိုးမြှင့်ခြင်း (စွမ်းဆောင်ရည်စီမံခန့်ခွဲမှုအပေါ် အခြေခံ၍)